بازدید از خانه حاج آقا علی

دانش آموزان دبیـرستان دخترانه2 و دبیـرستان پسرانه 2 صبح روز 5 مهرماه به مناسبت روز گردشگری از بزرگترین خانه خشتی جهان، مجموعه حاج آقا علی در رفسنجان بازدید کردند.