تجهیز کارگاه کامپیوتر

کارگاه کامپیوتر دبستان پسرانه دوره دوم و دبیـرستان پسرانه دوره اول تجهیز شد و در سال جدید به بهره برداری رسید.