تقدیر از پرسنل آتشنشانی رفسنجان

تقدیر از پرسنل آتشنشانی رفسنجان، توسط ریاست، معاونین و مدیران مجتمع آموزشی علوی به مناسبت روز آتشنشانی در تاریخ 10 مهر 1402 انجام شد.