آزمون ورودی پایه های هفتم و دهم

آزمون ورودی پایه های هفتم و دهم برای سال تحصیلی 1404-1403 در روزهای هفتم و چهاردهم تیرماه برگزار گردید.