دفاع آنلاین دانش آموزان ساغرذوالعلی و غزل آقامحمدحسنی در مسابقات جشنواره خوارزمی مرحله کشوری

روز شنبه 14 مردادماه 1402 دفاع آنلاین دانش آموزان ساغر ذوالعلی و غزل آقامحمدحسنی در محور پژوهش در حوزه یاخته های بنیادی نهمین دوره جشنواره خوارزمی در مرحله کشوری برگزار شد.

ضمن تشکر از دبیران مربوطه برای دانش آموزان عزیزمان آرزوی سربلندی و موفقیت داریم.